Menu icon

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden (tezamen met ons Cookie Beleid bevatten onze algemene voorwaarden ("Website Voorwaarden") en omschrijven op welke wijze wij, EET MEDIA ("wij") onze diensten via onze websites en iedere EET MEDIA mobiele applicatie waarmee onze website of diensten bezocht kunnen worden (gezamenlijk de "Website") aanbieden. Deze Website Voorwaarden zijn van toepassing op ieder product dat u via de Website bestelt. Lees deze Website Voorwaarden daarom zorgvuldig voordat u uw bestellingen via onze Website plaatst. Door het gebruik van deze Website en/of onze diensten, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van deze Website Voorwaarden.

EET MEDIA behoudt zich het recht voor deze Website Voorwaarden op ieder moment aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting tot mededeling daarvan u. We raden u aan om een kopie van deze Website Voorwaarden voor toekomstige verwijzingen af te drukken. Deze Website Voorwaarden zijn alleen in de Nederlandse taal beschikbaar.

Ter voorkoming van misverstanden, verwijzingen in deze Website Voorwaarden naar de "Website" omvat tevens de verwijzing naar iedere huidige en iedere toekomstige versie van onze websites en iedere EET MEDIA mobiele applicatie waarmee onze website of diensten bezocht kunnen worden, waarbij het niet van belang is of de Website door iedere huidige of toekomstige platformen of apparaten (waaronder, maar niet beperkt tot, mobiele websites, mobiele applicaties, aangesloten of aanverwante websites voor het verkrijgen van toegang tot onze Website of diensten die van tijd tot tijd ontwikkeld kunnen worden) bezocht wordt. U dient deze Website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de huidige Website Voorwaarden. De Website Voorwaarden is op deze website beschikbaar via de in de kop vermelde link. U bent te allen tijde gehouden aan de op dat moment geldende Website Voorwaarden.

I. Algemene Voorwaarden voor gebruik en verkoop

1. IDENTITEIT

EET MEDIA ("EET MEDIA"), is statutair gevestigd te Roosendaal, met haar (niet-bezoek) adres aan de Amberberg 1, 4707 NP te Roosendaal in Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20103647. BTW-nummer van EET MEDIA is NL.1684.32.304.B.01. Wij bieden een dienst aan om uw bestellingen ("Bestellingen") voor producten ("Producten") aan restaurants met een afhaal- of bezorgdienst ("Restaurants") zoals vermeld op deze Website door te geven.

2. WEBSITE TOEGANG EN VOORWAARDEN

U heeft toegang tot de meeste gedeelten van deze Website zonder dat u daartoe een Bestelling hoeft te plaatsen of uw persoonlijke gegevens aan ons hoeft te verstrekken. De meeste gedeelten van de Website zijn voor eenieder toegankelijk. Door het gebruik (van een gedeelte) van deze Website, geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de inhoud van deze Website Voorwaarden. Als u niet akkoord wenst te gaan met deze Website Voorwaarden dient u deze Website onmiddellijk te verlaten. U kunt in dat geval geen Producten via deze Website bestellen. Wij behoudens ons het recht voor om deze Website Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. U dient deze Website regelmatig te bezoeken om u op de hoogte te stellen van de huidige Website Voorwaarden. U bent te allen tijde gehouden aan de Website Voorwaarden die gelden op het moment dat u uw Bestelling plaatst. U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle benodigde maatregelen voor het verkrijgen van toegang tot de Website. U zult zorg dragen voor de acceptatie en naleving van de Website Voorwaarden door eenieder die deze Website via uw internet aansluiting bezoekt.

3. LEEFTIJD

Door het plaatsen van een Bestelling via deze Website garandeert u dat u wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten en/of rechtshandelingen aan te gaan; en u minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en u de toestemming van uw ouders of voogd hiertoe heeft of verondersteld wordt deze te hebben (indien u jonger bent dan 18 jaar). en personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt geen alcohol bevattende dranken en geen sigaretten voor zichzelf of voor een derde mogen kopen, wetende dat bestellingen voor alcohol houdende dranken en/of sigaretten van personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt niet geaccepteerd worden.

4. DE BESTELLING

Wanneer u uw Bestelling via deze Website plaatst dient u de juistheid van de door u ingevoerde gegevens te controleren alvorens uw bestelling af te ronden en te klikken op de button "plaats mijn bestelling". Hierna wordt uw bestelling afgerond en verzonden en kunnen ingevoerde gegevens niet meer worden veranderd. Zodra u uw Bestelling hebt verzonden en uw betaling is verwerkt kunt u niet langer uw Bestelling aanpassen of annuleren en bent u niet gerechtigd tot enige restitutie. Bestellingen kunnen niet via de Website worden geannuleerd. Restaurants hebben echter de bevoegdheid om Bestellingen te weigeren ingeval van drukte, weersomstandigheden of enig andere reden. Indien een restaurant de bestelling weigert, ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail en wordt het bedrag in uw account toegevoegd. Restaurants geven slechts een indicatie van de tijd waarop de Bestellingen geleverd of afgehaald kunnen worden. Wij noch de Restaurants garanderen dat de Bestellingen binnen tijdsindicaties geleverd of afgehaald kunnen worden. EET MEDIA aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van de Bestelling en van de restaurantinformatie op de Website. Het restaurant kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met het restaurant voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.

Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan EET MEDIA besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren. EET MEDIA heeft het recht om namens het Restaurant Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien EET MEDIA een Bestelling annuleerd die al betaald is, dan zal EET MEDIA dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan EET MEDIA hiervan aangifte doen bij de politie.

5. PRIJS EN BETALING

De prijzen op de Website zijn inclusief BTW, maar zijn exclusief bezorgkosten die aan het totaalbedrag van uw bestelling kunnen worden toegevoegd. Het is altijd mogelijk dat sommige prijzen niet juist of correct zijn. Echter zijn wij noch het Restaurant verantwoordelijk om ervoor te zorgdragen dat uw Bestelling tegen de juiste lagere prijs wordt aangeboden of dat u nadien het verschil krijgt terugbetaald. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen, is de Klant verplicht om het Restaurant te betalen voor de Bestelling. Elk Restaurant heeft EET MEDIA geautoriseerd om namens het Restaurant de (online) betaling van de Klant in ontvangst te nemen.

Alle betalingen van bestellingen moeten geschieden volgens de betalingsmogelijkheden zoals op deze Website vermeld staan. U kunt wellicht door het desbetreffende Restaurant worden verzocht om uw creditcard of bankpas aan het Restaurant te laten zien als bewijs van identificatie en zodat het Restaurant kan verifiëren of de gegevens zoals vermeld op de creditcard of bankpas met de Bestelling overeenkomen. Creditcard betalingen kunnen tot 60 dagen na bestelling van uw rekening worden afgeschreven.

Tegoed- of kortingscodes kunnen op uw Bestelling van toepassing zijn indien u een tegoed- of kortingscode gebruikt die door de Website wordt herkend en die door EET MEDIA is goedgekeurd. Houdt u er rekening mee dat bij betaling van de Bestelling met creditcards, uw bank het bedrag van uw Bestelling op uw rekening voor enige tijd zal reserveren voordat het daadwerkelijk van uw rekening zal worden afgeschreven. Het door uw bank gereserveerde bedrag zal gedurende de periode van deze reservering niet op uw rekening beschikbaar zijn. EET MEDIA noch enig Restaurant is aansprakelijk voor deze vertraging in de verwerking van uw betaling. Indien uw Bestelling vervolgens door het Restaurant wordt afgewezen of indien uw Bestelling is geannuleerd, zal het op uw rekening gereserveerde bedrag van uw Bestelling niet aan ons worden overgemaakt maar zal het gereserveerde bedrag worden vrijgegeven of waar nodig worden teruggestort. Bij betaling van uw Bestelling met creditcards of Ideal zal het kunnen voorkomen dat het vrijgeven of het terugstorten van het bedrag van uw Bestelling enige tijd vergt (waarbij deze tijd varieert en afhankelijk is van uw bank of de uitgever van uw creditcard). U erkent en gaat ermee akkoord dat wij noch enig Restaurant verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze vertraging bij de vrijgave of terugstorting van het bedrag van uw Bestelling.

6. KLANTENSERVICE

In het geval u ontevreden bent over het product of de diensten van een Restaurant, kunt u in de vorm recensies en ratings op de Website (de "Recensies") uw commentaar kenbaar maken. De Recensies maken een belangrijk onderdeel uit van onze kwaliteitscontrole. In het geval u ontevreden bent over de kwaliteit van het Product of de diensten van een Restaurant en u een vergoeding, prijsverlaging of enig andere vorm van vergoeding wenst te ontvangen kunt u het Restaurant direct contacteren en waar nodig, de klachtprocedure van het Restaurant volgen. Wij hebben echter geen controle op de Restaurants en over de kwaliteit van de Producten of diensten die de Restaurants leveren en wij zijn niet in staat, noch zijn wij verplicht om namens het Restaurant u een vergoeding te betalen. EET MEDIA kan alleen een bemiddelende rol aannemen. Wij sluiten het gebruik van Alternative Dispute Resolution expliciet uit en u gaat hiermee akkoord bij het gebruik van deze Website.

7. LICENTIE

Tenzij anders is vermeld, behoren alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten (waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, octrooirechten en andere (geschreven en/of ongeschreven) rechten van intellectuele eigendom) gelegen in deze Website en alle via deze Website door EET MEDIA ter beschikking gestelde materialen (waaronder maar niet beperkt tot gegevens, bestanden, foto’s, teksten, lay-out, afbeeldingen, etc.) toe aan EET MEDIA of aan licentiegevers van EET MEDIA. Deze Website en alle via deze Website ter beschikking gestelde materialen worden (wereldwijd) beschermd door toepasselijke wet- en regelgeving. Enig ander gebruik van deze Website en/of de via deze Website ter beschikking gestelde materialen is uitdrukkelijk verboden. Voor dergelijk gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van EET MEDIA uitdrukkelijk vereist.

Reproductie, overdracht, verdeling of bewaring van het geheel of een deel van de inhoud, in enigerlei vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EET MEDIA, is verboden, tenzij in overeenstemming met de hiernavolgende voorwaarden. EET MEDIA stemt toe dat u EET MEDIA pagina's op uw computer doorneemt ("browse") of kopies van deze pagina's afdrukt, enkel voor uw persoonlijk gebruik en niet voor herverdeling tenzij EET MEDIA hierin schriftelijk toegestemd heeft. U bent niet gerechtigd om op enige wijze de digitale of papieren exemplaren van enig bepaald materiaal van deze Website die u in overeenstemming met artikel 7.1 opslaat en/of gebruikt op enige wijze te wijzigen, aan te passen en/of te (her)bewerken. U bent niet gerechtigd om bepaalde foto's, teksten, (grafische) afbeeldingen en/of video- en/of audiomateriaal aan het originele materiaal van de Website toe te voegen, te wijzigen en/of te (her)gebruiken. U dient ervoor te zorgen dat de status van EET MEDIA alsmede die van andere auteurs van het materiaal op deze Website te allen tijde wordt erkend. Voor zover van toepassing, erkent u uitdrukkelijk dat EET MEDIA de maker is van dan wel auteursrechthebbende is op het materiaal van deze Website.

Om uw toegang te vergemakkelijken, is het mogelijk dat EET MEDIA verbindingen naar sites op het internet welke eigendom zijn van, of beheerd worden door, derden opneemt. Door de verbinding te maken naar een site van dergelijke derde, zal u de gebruiksregels van de betreffende site nakijken en aanvaarden alvorens dergelijke site te gebruiken. U aanvaardt tevens dat EET MEDIA geen controle heeft over de inhoud van een dergelijke site en derhalve geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor gegevens gecreëerd of gepubliceerd door dergelijke sites van derden. Daarenboven impliceert een verbinding met een niet-EET MEDIA-site niet dat EET MEDIA is de site of de producten of diensten waarnaar verwezen wordt in zulke site van derden goedkeurt. Door gegevens te bezorgen aan enige van onze servers, bijv. per e-mail of via de EET MEDIA is World Wide Web pagina's, stemt u er in toe dat:

- De gegevens geen elementen zullen bevatten welke onwettelijk zijn of anderszins ongeschikt voor publicatie; u zal alle redelijke inspanningen gebruiken om enige virussen en andere contaminerende of vernietigende onderdelen te scannen en te verwijderen alvorens enige gegevens te bezorgen en u eigenaar bent van de gegevens of hebt het onbeperkte recht om ze aan ons te bezorgen en EET MEDIA is gerechtigd om de gegevens gratis te publiceren en/of de gegevens of enige daarin beschreven concepten in onze producten te verwerken zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid; en u verbindt zich ertoe geen actie tegen ons te ondernemen m.b.t. gegevens welke u bezorgt en u verbindt zich ertoe ons te vrijwaren indien enige derde tegen ons actie onderneemt m.b.t. de gegevens welke u bezorgt.

- EET MEDIA herziet niet de inhoud geplaatst door gebruikers op haar site (en kan zulks niet doen) en is niet verantwoordelijk voor zulke inhoud. EET MEDIA mag op elk ogenblik, naar eigen discretie, enige inhoud geplaatst door gebruikers verwijderen. Andere producten en vennootschapsnamen hierin vermeld, zijn mogelijkerwijze handelsmerken of handelsnamen van hun respectievelijke eigenaars. Uw toegang tot deze site kan niet beschouwd worden als de toekenning, op enigerlei wijze, van enige licentie of gebruiksrecht m.b.t. de merken welke verschijnen op de site, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EET MEDIA of de derde-eigenaar ervan.

8. WEBSITE TOEGANG

EET MEDIA probeert deze Website – met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden - 24 uur per dag voor iedereen beschikbaar te stellen. EET MEDIA garandeert echter niet dat deze Website continue beschikbaar is en/of volledig functioneert, altijd (volledig) vrij zijn van virussen, storingen en/of andere schadelijke elementen. EET MEDIA sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit. EET MEDIA behoudt zich het recht voor om u zonder voorafgaande mededeling de toegang tot deze Website (geheel of gedeeltelijk) te ontzeggen. Elke informatieoverdracht is dan ook voor eigen risico.

9. BEZOEKERSMATERIAAL EN GEDRAG

Anders dan de persoonlijk identificeerbare informatie (persoonsgegevens) welke vallen onder de EET MEDIA Privacy Verklaring, wordt alle andere informatie die u verzendt via en/of plaatst op deze Website (waaronder Recensies) beschouwd als niet-persoonlijke en niet-vertrouwelijke informatie (de "Bezoeker Gegevens"). Door het verzenden en/of plaatsen van informatie garandeert u dat u alle rechten bezit die rusten op de door u geplaatste en/of verzonden Bezoeker Gegevens. EET MEDIA aanvaardt geen verdere verplichtingen en/of verantwoordelijkheid voor deze door u geplaatste Bezoeker Gegevens. EET MEDIA alsmede diegenen die zij hiertoe uitdrukkelijk toestemming verleent, behoudt zich het recht voor om dergelijke door u verzonden en/of geplaatste Bezoekers Gegevens, te distribueren en op enige andere wijze te gebruiken ten behoeve van commerciële en niet-commerciële doeleinden.

Het is uitdrukkelijk verboden om Bezoeker Gegevens te plaatsen, te uploaden en/of te verzenden op en/of naar de Website over te brengen die strijdig zijn met lokale, nationale en/of internationale wet- en/of regelgeving, op enige wijze onrechtmatig, misleidend en/of frauduleus zijn, bijdraagt aan iedere niet-geautoriseerde of niet-toegestane reclame(-activiteiten) of virussen en/of andere schadelijke programma's bevat.

Alle beoordelingen, opmerkingen, Recensies en/of enige andere feedback die u via deze Website plaatst, uploadt en/of verzendt mogen in ieder geval niet / geen op enige wijze lasterlijk, obsceen en/of aanstootgevend materiaal, geweld en/of discriminatie, bevatten, inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten, in strijd zijn met en/of inbreuk maken op wettelijke rechten van derden, aanzetten tot enige illegale activiteiten en/of schendingen van de privacy van derden, de indruk geven dat deze beoordelingen, opmerkingen en/of feedback van EET MEDIA afkomstig zijn of de indruk geven dat deze beoordelingen, opmerkingen en/of feedback afkomstig zijn van een ander persoon (dan uzelf) en/of uw relatie met een ander persoon verkeerd doet voorstellen. Indien u zich niet houdt aan een of meer van deze genoemde verboden handelingen, behoudt EET MEDIA zich het recht voor om iedere door u op de Website geplaatste beoordelingen, opmerkingen, Recensies en/of enige andere feedback en Bezoeker Gegevens, aan te passen of te verwijderen.

De Recensies en andere Bezoeker Gegevens beschikbaar op de Website zijn alleen voor informatie doeleinden op de Website beschikbaar en kunnen niet als de zienswijze, beoordeling of mening van EET MEDIA worden aangemerkt. Recensies en de Bezoeker Gegevens geven de mening van onze klanten weer die via de Website of via andere derde partijen een Bestelling hebben geplaatst. Voor zover door de van toepassing zijnde wetgeving toegestaan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor iedere persoon en Recensie en voor de Bezoeker Gegevens, inclusief maar niet beperkt tot fouten, lasterlijk, obsceen en/of aanstootgevend materiaal en materialen die onrechtmatig, misleidend en/of frauduleus zijn. U stemt ermee in ons schadeloos te stellen voor de door EET MEDIA geleden kosten en ontstane schade die voortvloeit uit het plaatsen en/of verzenden van Bezoekers Gegevens en/of Reviews die niet voldoen aan hetgeen zojuist is beschreven. U stemt ermee in dat EET MEDIA haar volledige medewerking zal verlenen aan iedere wettelijke autoriteit(en), wanneer deze haar desgewenst verzoekt om de identiteit en/of de locatie van bepaalde personen bekend te maken, indien en voor zover sprake is van enig handelen zoals in dit artikel beschreven.

10. LINKS

Websites van derden: Links naar websites van derden op de Website van EET MEDIA worden enkel verstrekt voor uw gemak. Wanneer u van deze links gebruik maakt, verlaat u deze Website. EET MEDIA controleert en/of herziet de websites van derden niet en is ook niet verantwoordelijk voor deze websites en/of de inhoud en/of beschikbaarheid hiervan. EET MEDIA vertegenwoordigt verder op geen enkele wijze deze websites, het materiaal op deze websites, en/of het resultaat van het gebruik hiervan. Als u besluit om gebruik te maken van een of meerdere van deze websites van derden, is dit geheel voor eigen risico.

U mag te allen tijde deze Website linken aan uw eigen website op voorwaarde dat dit op een rechtmatige en eerlijke manier gebeurt die op geen enkele wijze afbreuk doet aan de goede naam, reputatie en status van EET MEDIA en/of niet op enige andere wijze profiteert van of schade berokkent aan EET MEDIA en haar onderneming, u geen link zult gebruiken van een website gebruikt die niet van u of wanneer een dergelijke link op enige wijze een vorm van associatie met en/of goedkeuring door EET MEDIA suggereert, wanneer hiervoor geen rechtvaardige gronden aanwezig zijn, en dat EET MEDIA het recht behoudt te allen tijde haar toestemming voor de plaatsing van links naar de Website van EET MEDIA in te trekken en/of hiertegen bezwaar te maken.

11. DISCLAIMER

EET MEDIA doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie op de Website zo correct en volledig mogelijk wordt weergegeven maar kunnen u niet garanderen dat alle informatie volledig en juist is. Wij kunnen de informatie op deze Website, ten aanzien van de Diensten, Producten of prijzen zonder voorafgaande mededeling aanpassen. De informatie op deze Website beschikbaar gesteld kan verouderd zijn en we hebben geen verplichting om deze informatie te vernieuwen.

Allergieën, dieet en menu-informatie: Wij kopiëren de Product namen, omschrijvingen, prijzen, aanbiedingen en warmte- en/of allergiewaarschuwingen (de "Menu Informatie") zo nauwkeurig mogelijk van het menu dat door de Restaurants aan ons ter beschikking wordt gesteld. De Restaurants zijn echter verantwoordelijk voor de aanlevering van de correcte Menu Informatie en dienen ervoor zorg te dragen dat de Menu Informatie juist en volledig is. Als u twijfelt over de door de Restaurants geleverde informatie, raden wij u uitdrukkelijk aan hierover tijdig en voorafgaand aan plaatsen van uw Bestelling met het betreffende Restaurant contact op te nemen. De overeenkomst voor de aanschaf en levering van de Producten komt tot stand tussen u en het Restaurant waar u uw Bestelling heeft geplaatst. Wij hebben geen controle over het doen en nalaten van de Restaurants. Met deze algemene opmerking in acht nemende erkent u en stemt u door het gebruik van de Website ermee in dat wij geen enkele garantie geven dat het via de Website bestelde Product van afdoende kwaliteit is en/of voldoet aan uw verwachtingen en iedere aanspraak op een dergelijke garantie wijst EET MEDIA uitdrukkelijk van de hand, wetende dat de te verwachten lever- en afhaaltijden door de Restaurants worden gegevens en dat deze tijden slechts indicatief zijn. De Restaurants hebben de bevoegdheid om Bestellingen te weigeren bijvoorbeeld vanwege drukt of weersomstandigheden, of vanwege iedere andere reden.

12. AANSPRAKELIJKHEID

GEEN ENKELE WAARBORG, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET HIER INBEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT WAARBORGEN VAN EIGENDOM OF NIET-INBREUK OF IMPLICIETE WAARBORGEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT GEGEVEN M.B.T. DE BESCHIKBAARHEID, JUISTHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE PAGINA'S. EET MEDIA ZAL NIET AANSPRAKELIJK KUNNEN GESTELD WORDEN VOOR ENIGE RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, TOEVALLIGE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, VOOR GEDERFDE WINST OF VOOR ONDERBREKING VAN COMMERCIELE BEDRIJVIGHEID VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DEZE DIENST, ZELFS INDIEN EET MEDIA OP DE HOOGTE WERD GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

13. BEËINDIGING

EET MEDIA is te allen tijde en geheel naar eigen inzicht gerechtigd om u de toegang en/of het gebruik van de Website en onze diensten onmiddellijk (permanent of tijdelijk) te ontzeggen en/of te beëindigen, wanneer EET MEDIA er redelijkerwijs van overtuigd is dat u in strijd met een de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld, u Recensies, Gebruikers Gegevens of andere informatie op de Website heeft geplaatst, geüpload, verspreid of anderzijds heeft gebruikt.

14. MEDEDELINGEN

Toepasselijke wet- en regelgeving kan vereisen dat bepaalde informatie en mededelingen die wij aan u versturen schriftelijk dient te zijn. Wanneer u van deze Website gebruik maakt, accepteert u echter dat wij deze informatie en mededelingen (voornamelijk) per e-mail aan u zullen toesturen. Wij zullen per e-mail contact met u opnemen of via mededelingen op deze Website u van informatie voorzien. U gaat akkoord met deze elektronische communicatie en – indien nodig en voor zover vereist – erkent dat alle overeenkomsten, berichten, informatie en/of andere mededelingen die wij elektronisch aan u bekend maken voldoen aan enige wet- en regelgeving die in een dergelijk geval schriftelijke mededelingen voorschrijft. Deze voorwaarde heeft geen verdere invloed op uw wettelijke rechten.

15 OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verzuim en/of enige vertraging in de uitoefening van een of meerdere van onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst, indien en voor zover dit is veroorzaakt door enige oorzaak of gebeurtenis waar wij redelijkerwijs geen invloed op kunnen uitoefenen ("overmacht"). Overmacht omvat iedere van buiten komende oorzaak, gebeurtenis en/of handeling waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen. Overmacht omvat in ieder geval ddos-aanvallen, hacks, stakingen, buitensluitingen en/of andere collectieve (stakings)acties; burgerlijke onrust, oproer, invasies, terroristische aanslagen (of dreigingen hiervoor), oorlogen (of dreigingen hiervoor), branden, ontploffingen, stormen, overstromingen, aardbevingen en –verschuivingen, epidemieën en/of natuurrampen, onmogelijkheid om gebruik te maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, autovervoer of andere middelen van openbaar of ander (eigen) vervoer, onmogelijkheid om gebruik te maken van openbare en/of particuliere telecommunicatienetwerken en wetten, besluiten, voorschriften en/of andere overheidsbeperkingen. Wij doen al hetgeen redelijkerwijs mogelijk om te proberen deze situatie van Overmacht zo spoedig mogelijk te beëindigen of een oplossing te vinden zodat wij onze contractuele verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst, ondanks deze Overmacht, alsnog kunnen uitoefenen.

16. AANVULLENDE BEPALINGEN

EET MEDIA vindt het belangrijk dat de privacy van de bezoekers van de Website wordt gerespecteerd en beschermd. Het is mogelijk dat EET MEDIA globale statistische gegevens en algemene informatie over klanten, verkoopcijfers, bezoekpatronen en verwante site-informatie beschikbaar stelt aan betrouwbaar geachte derden, maar persoonsgegevens worden hiervan uitgesloten. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Website Voorwaarden op enig moment door enige rechterlijke instantie of autoriteit geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. In een dergelijk geval blijven de overige bepalingen in deze Website Voorwaarden geheel en onverkort van kracht. Deze Website Voorwaarden alsmede alle overige documenten waarnaar deze Website Voorwaarden verwijzen, bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen terzake van (het gebruik van) deze Website zijn gemaakt. Deze afspraken vervangen alle eerdere afspraken welke partijen hieromtrent met elkaar hebben gemaakt.

Iedere (gehele of gedeeltelijke) vertraging of niet-handhaving van enige bepaling van deze Website Voorwaarden door u of EET MEDIA, wordt niet geïnterpreteerd als enige afstand van uw of onze rechten of rechtsmiddelen. U bent niet gerechtigd uw rechten of verplichtingen zoals beschreven in deze Website Voorwaarden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EET MEDIA over te dragen. EET MEDIA is gerechtigd haar rechten en verplichtingen zoals beschreven in deze Website Voorwaarden zonder uw schriftelijke voorafgaande toestemming (geheel of gedeeltelijk) aan derden over te dragen, waaronder maar niet beperkt tot situaties waarin EET MEDIA een joint-venture aangaat, of sprake is van een overname en/of verkoop. Naast de persoonlijke gegevens die u ons mogelijk verschaft, kan deze Site technologieën gebruiken die ons in staat stellen bepaalde technische gegevens te verzamelen, zoals uw IP-adres, het besturingssysteem van uw computer, het type browser dat u gebruikt, uw surfgedrag op de website en de adressen van eventuele verwijzende websites. Deze Website Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen naar aanleiding van deze Website Voorwaarden of die hiermee verband houden worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Breda.

15. PRIVACY VERKLARING

EET MEDIA houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens alsmede de gebruikersinformatie die betrekking heeft op persoonlijke informatie of waarvan persoonlijke informatie kan worden afgeleid. Met de door u verstrekte persoonsgegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Door het bezoeken van deze Website en/of gebruik maken van onze diensten op deze Website, gaat u akkoord en geeft u toestemming tot de verwerking, gebruik en/of doorgifte door EET MEDIA van uw persoonsgegevens zoals in deze Privacy Verklaring omschreven. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Privacy Verklaring, verzoeken wij u geen gebruik van deze Website en/of onze diensten te maken.

VERWERKING VAN UW GEGEVENS

Wanneer u zich als deelnemer via deze Website registreert en u een gebruikersaccount aanmaakt en/of een bestelling plaatst, wordt u gevraagd om bepaalde persoonsgegevens over uzelf te verstrekken zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, geboortedatum en creditcard- en/of bankpasgegevens. Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de administratie en uitvoering van de Website en onze dienstverlening. Daarnaast houden wij via deze Website ook algemene gegevens bij alsmede gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt (waaronder het plaatsen van beoordelingen, feedback en/of overige informatie op deze Website, het verzenden van chatberichten aan onze klantenservice en/of het verzenden van e-mails aan ons).

Het kan zijn dat EET MEDIA persoonlijke gegevens nodig heeft, zoals uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer, om vragen te kunnen beantwoorden, aan bepaalde verzoeken te kunnen voldoen. EET MEDIA kan deze gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen of om u per post, e-mail of telefoon te informeren over eventuele nieuwe producten, diensten of aanbiedingen van EET MEDIA. Als u een product bestelt of om een dienst verzoekt of gegevens naar deze site verzendt, kan het zijn dat EET MEDIA u om extra gegevens vraagt die nodig zijn voor het afhandelen van uw bestelling of aanvraag. EET MEDIA zal deze gegevens echter niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij EET MEDIA hiertoe wordt verplicht door toepasbare wetgeving of tenzij dit noodzakelijk is voor de verwerking van de bestelling, het leveren van de verzochte dienst . Hierbij geeft u EET MEDIA tevens het recht de door u verschafte gegevens uit te wisselen met aan EET MEDIA gelieerde ondernemingen, inclusief maar niet beperkt tot de landen van de Europese Unie, voor de hierboven genoemde doeleinden.Naast de persoonlijke gegevens die u ons mogelijk verschaft, kan deze Site technologieën gebruikendie ons in staat stellen bepaalde technische gegevens te verzamelen, zoals uw IP-adres, het besturingssysteem van uw computer, het type browser dat u gebruikt, uw surfgedrag op de website en de adressen van eventuele verwijzende websites.

Bij het gebruik van EET MEDIA informatie en/of deze Website of onze diensten via een mobiel apparaat zoals, mobiele telefoon, tablet en andere (mobiele) apparatuur/technologie inclusief mobiele applicaties, dient u ervan uit te gaan dat ons Privacy Beleid van toepassing is op de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verkrijgen en gebruiken. Wij kunnen technische informatie opslaan (zoals de locatie gegevens en specificaties van of prestatiegegevens van uw apparaat, drager of operationeel systeem, verbinding specificaties, IP-adressen, wijze van mobiele betalingen, interacties met andere retail technologie zoals NFC tags, QR codes en het gebruik van mobiele vouchers). Tenzij u via uw apparaat of netwerkinstellingen heeft aangegeven anoniem te willen kunnen wij deze informatie automatisch verzamelen en gebruiken indien u deze Website of diensten via uw mobiele apparaat of via elke EET MEDIA mobiele applicatie gebruikt.

Hoewel er altijd risico's zijn verbonden aan het verschaffen van persoonlijke gegevens, of dit nu persoonlijk gebeurt of via de telefoon of het Internet, en geen enkel systeem en geen enkele technologie volledig veilig of hackerproof is, vragen wij u in gedachte te houden dat EET MEDIA heeft geprobeerd redelijke maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of oneigenlijk gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen en de kans hierop te minimaliseren en om de juistheid van die gegevens te waarborgen. EET MEDIA gebruikt bijvoorbeeld een coderingstechnologie bij het verzamelen en verzenden van vertrouwelijke informatie zoals creditcardgegevens.

Met uw voorafgaande goedkeuring kunnen wij zorgvuldig geselecteerde derde partijen, waaronder marketing en advertentie bedrijven en onze aanverwant ondernemingen toestaan met u van tijd tot tijd contact op te nemen voor diensten die voor u wellicht interessant zijn. Deze derden partijen kunnen u tevens per post, telefoon en via mobiele berichten (SMS, MMS, etc) benaderen. Indien u liever niet langer door deze derde partijen benaderd wenst te worden kunt u dit via onderstaande contactgegevens kenbaar maken en/of door uw profiel overeenkomstig aan te passen. Ingeval van een fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of ingeval van iedere andere verandering van zeggenschap binnen EET MEDIA, behoudt EET MEDIA het recht voor om de door haar verwerkte persoonsgegevens – als onderdeel van een dergelijke fusie, acquisitie, verkoop, joint-venture en/of iedere andere verandering van zeggenschap – aan enige derde over te dragen. Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen of te delen indien wij op grond van wet- en/of regelgeving hiertoe verplicht zijn (of van mening zijn hiertoe verplicht te zijn), met het oog op de handhaving van onze Website Voorwaarden of iedere andere overeenkomst, om de rechten van EET MEDIA, restaurants of derden op enige wijze te verdedigen en/of te beschermen. Dit omvat mede het uitwisselen van uw persoonsgegevens met andere ondernemingen en andere organisaties met onder andere als doel preventie van en bescherming tegen frauduleus handelen. EET MEDIA behoudt zich het recht voor om (tussentijds) wijzigingen in deze Privacy Verklaring aan te brengen.